หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
โครงสร้างพื้นฐานดี
มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า
การศึกษามีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ อบต.หนองโพนงาม
ที่ทำการ อบต.หนองโพนงาม
วัดป่าห้วยกุ่ม
หลวงพ่อสายทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพนงาม
อบต.
หนองโพนงาม
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
www.nongphonngam.go.th
1
2
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   

ดอกไม้ประดิษจากวัสดุธรรมชาติ

พระคู่บ้านคู่เมือง
 
 
 
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน (จำนวน 3 เครื่อง ) โดยว [ 30 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักญาติว [ 30 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักญาติว [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยทิก หมู่ที่ 11 บ้านห้วย [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานในสำนักปลัดและงาน [ 30 มิ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างอาคารพักญาติวัดป่าบ้านห้วยหินลับ หม [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(นายสุพร [ 29 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักญาติวัดป่าบ้านห้วยหิ [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาประกาศเผบแพร่ราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาประกาศเผบแพร่ราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านส [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านห [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้าน [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
 
 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565 กศ. มท 0816.3/ว2065  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การเพิกถอนชื่อบริษัท เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด นายนิรันดร์ สืบจากโกสีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.สมงาม และนายสาเม็ง ปักขีพันธ์ ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2066  [ 6 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2057  [ 6 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน (ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว2050 [เอกสาร]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2051  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว2053  [ 6 ก.ค. 2565 ]
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว2052 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
 
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 7  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 5990  ตอบ 5  
ขายทที่ดิน นส 3 ก 5ไร่3งาน30ตร.ว บ้านหนองแดง ต.หนองข่า 3แสนบาท ติดถนนสาธารณะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2772  ตอบ 0  
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 044-129-081
044-129-080
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-129-080 , 044-129-081 โทรสาร : 044-129-081
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
จำนวนผู้เข้าชม 7,652,612 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม