หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
จ่าเอกสำรวย ทรัพย์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
โครงสร้างพื้นฐานดี
มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า
การศึกษามีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ อบต.หนองโพนงาม
ที่ทำการ อบต.หนองโพนงาม
วัดป่าห้วยกุ่ม
หลวงพ่อสายทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพนงาม
อบต.
หนองโพนงาม
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
www.nongphonngam.go.th
1
2
   
 
 


จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธ [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธ [ 7 ต.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอ [ 6 ต.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำน [ 6 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธ [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสีไวนิลประชาสัมพันธ์โึครงกา [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2564 ]

 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
แจ้งประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/ 2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
การรายงานเหตุการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
 
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
 
อยากรวย ต้องไม่พลาด (23 ต.ค. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 5904  ตอบ 5  
ขายทที่ดิน นส 3 ก 5ไร่3งาน30ตร.ว บ้านหนองแดง ต.หนองข่า 3แสนบาท ติดถนนสาธารณะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2685  ตอบ 0  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 044-129-081
044-129-080
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์ก [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการจ้่างเหมาบริการจัดทำป้ายสีไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการจัดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติง [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศ อัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(นายไกรสร เบ้าคำผา [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(นายศรัญญู ปาแปง) [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (นายวรวุช ลาภภิญโ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(นายธีรวัฒน์ แสนตา [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
     
 
   
 
 

ดอกไม้ประดิษจากวัสดุธรรมชาติ
 

พระคู่บ้านคู่เมือง
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 มิ.ย. 2556
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-129-080 , 044-129-081 โทรสาร : 044-129-081
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
จำนวนผู้เข้าชม 6,990,916 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม