หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
โครงสร้างพื้นฐานดี
มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า
การศึกษามีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ อบต.หนองโพนงาม
ที่ทำการ อบต.หนองโพนงาม
วัดป่าห้วยกุ่ม
หลวงพ่อสายทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพนงาม
อบต.
หนองโพนงาม
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
www.nongphonngam.go.th
1
2
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน ตุลาคม 256 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
 
 
   
 
 
   
 
 
   

ดอกไม้ประดิษจากวัสดุธรรมชาติ

พระคู่บ้านคู่เมือง
 
 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสันฝายชะลอน้ำลำห้วย [ 7 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม โรงเก็บวัสดุ ที่ทำการอ [ 7 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ [ 7 ธ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายห้ามทิ้งสิ่งปฏิก [ 6 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถตู้อเนกประสงค์ [ 6 ธ.ค. 2565 ]อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ธ.ค. 2565 ]อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษามอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพ [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับติดตั้งป้าย) ประจำปีงบประ [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรมทำถังขยะเปียก (ถังตัดก้นพร [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโค [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริห [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ โดยวิธ [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) โด [ 8 พ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) [ 8 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ห [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเหมือนฝายวัง [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม โรงเก็บวัสดุ ที่ทำการองค์การบริห [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปโครางการซ่อมแซมถนนลำเลียงถนนการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปโครางการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสันฝายชะลอน้ำลำห้วยคาย หมู่ท [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
 
 
การสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
 
 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
 
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 64  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 6040  ตอบ 5  
ขายทที่ดิน นส 3 ก 5ไร่3งาน30ตร.ว บ้านหนองแดง ต.หนองข่า 3แสนบาท ติดถนนสาธารณะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2828  ตอบ 0  
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 044-129-081
044-129-080
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-129-080 , 044-129-081 โทรสาร : 044-129-081
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
จำนวนผู้เข้าชม 8,200,439 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม