องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ