[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

นางสาวจิตตาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวจิตตา จอกสถิตย์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นายวรรณไชยขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวรรณไชย อุทัยชัย
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวธัญวรัตน์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวธัญวรัตน์ สำราญรมย์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางธนียา สะหายขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางธนียา สะหาย 492
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางฐาปณี บุญหนักขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางฐาปณี บุญหนัก 155
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวปาริชาติขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปาริชาติ พรมสันติ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสิริรัตน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสิริรัตน์ สบายจิตร
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาววณิชชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววณิชชา โคตรสีวงษ์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวอมรรัตน์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอมรรัตน์ แดงสกุล
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาววาสนา ทับทิมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววาสนา ทับทิม พร้อมครอบครัว
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวปฐมาภรณ์ทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปฐมาภรณ์ ประสมทรัพย์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวรุ่งทิวาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวรุ่งทิวา บำรุงญาติ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


พันจ่าเอกชูชัยขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันจ่าเอกชูชัย ปะวะภูทะ
เทศบาลตำบล ภูเขียว
จังหวัด ชัยภูมิ


สิบเอก ก้องเกียรติขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สิบเอก ก้องเกียรติ ศรีสมบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาววลัยทิพย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววลัยทิพย์ วรรณทอง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


ฝอยทิพย์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ฝอยทิพย์ เกยสูงเนิน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวจันทร์เพ็ญขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวจันทร์เพ็ญ ยุทธอาจ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


อรนิภัทรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อรนิภัทร ระวิพันธ์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


ทนงศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทนงศักดิ์ ธรรมกุล
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


ทนงศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทนงศักดิ์ ธรรมกุล
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


แสวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
แสวง ป้อมมาตา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


ครอบครัวบุญฤทธิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัวบุญฤทธิ์ บุญฤทธิ์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นางสาวทศพรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวทศพร ประกิจ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


วรรณภาพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วรรณภาพร ขุนโนนเขวา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


นายประยุทธขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายประยุทธ ศรีโยธา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ


ณธกรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ณธกร มณีพงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแท่น
จังหวัด ชัยภูมิ

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
225
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพนงาม
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร